Conference Proceedings

PRESENTATIONS AND PROSIDINGS

1.    Satu Penilaian Terhadap Keberkesanan Program Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Di Malaysia Berdasarkan Model CIPP, ITTHO, Kebangsaan 24/10/1998. Presented by Assoc. Prof. Azizi Yahya Head of Research Group.

2.    Organisasi Pembelajaran: Sejauhmankah Pengetua Mengamalkannya. National Seminar in Education, Organised by Institut Aminuddin Baki, Kebangsaan, 1-3/8/2000. Presented by Hj. Mohd Anuar Bin Abdul Rahman Head of Research Group.

3.    Moral Rehabilation Center: How Effective The Programme, Universiti Malaya, Kebangsaan23-25/5/2001, presented by Assoc. Prof. Azizi Yahya Head of Research Group.

4.    Organisasi Pembelajaran: Sejauhmanakah Pejabat Pendidikan Daerah Mengamalkannya, Seminar Pendidikan, Fakulti Pendidikan UTM. Universiti, 30/10/2002. Presented by Hj. Mohd Anuar Bin Abdul Rahman Head of Research Group.

5.    The Evaluation of The Effectiveness of Living Skill Program In Secondary School In Malaysia. Seminar Pendidikan, Fakulti Pendidikan UTM. Universiti. 30/10/2002. PresentedAssoc. Prof. Azizi Yahya Head of Research Group.

6.    Student Study Preferences and Study Motivation in Teacher Training in Malaysia. School of Arts Seminar, University of Surrey, UK. 05/11/2004. Antarabangsa. Presented byAbdul Rahim Hamdan.

7.    Student Study Approach Preferences and Motivation in Higher Education. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan 2005 1-3 Ogos 2005, Hotel Beverly,Sabah. Kebangsaan: Maktab Perguruan Batu Lintang, Sabah. Presented by Abdul Rahim Hamdan

8.    Study Preferences and Motivation: Supporting Quantitative Data Using Interviews. 3rd International Qualitative Research Convention 2005, 21st-23rd August, Sofitel Palm Resort, Senai, Johor. Antarabangsa. Presented by Abdul Rahim Hamdan.

9.    Student Study Approach Preferences and Motivation in Teacher Education. Seminar Pendidikan JPPG 2005. Pendidikan untuk Pembangunan Lestari , 28-30 Ogos Hotel Shangri-La Penang. Fakulti Pendidikan, USM. Kebangsaan.Presented by Abdul Rahim Hamdan.

10.    Kertas Kerja Institusi: Persediaan Guru-guru Matapelajaran Vokasional(MPV) di Sekolah Menengah Harian: Isu dan Cabaran Fakulti Pendidikan UTM, Skudai Johor. Seminar Pendidikan JPPG 2005. Pendidikan untuk Pembangunan Lestari , 28-30 Ogos Hotel Shangri-La Penang. Kebangsaan:Fakulti Pendidikan, USM Presented by Yahya Buntat, Abdul Rahim, Muhammad Shukri, Meor Ibrahim, Kandar Selamat, Muslim Jonid dan Yusuf Boon.

11.    Study Preferences and Motivation in Teacher Education -Kolokium Fakulti Pendidikan Pembentang. Bilik Mesyuarat C21, Fakulti Pendidian 19/10/2005. Fakulti , Presented by Abdul Rahim Hamdan.

12.    Ke arah Memperkasakan Komunikasi Kepemimpinan di Sekolah Rendah dan Hubungannya Dengan Motivasi. Pembentang Seminar Kebangsaan Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan:Hotel Allson Klana Resort,Seremban, N. Sembilan. Kebangsaan: Fakulti Perniagaan & Ekonomi, UPSI. Presnted by Abdul Rahim Hamdan

13.    Adult Learners Study Preferences and Motivation in Higher Education. Konferens Antarabangsa UPI-UPSI, 8-9 Ogos 2006 Universitas Pendidikan Indonesia. Antarabangsa. Presented by Abdul Rahim Hamdan.

14.    Pengaruh Pengetahuan Agama Ke Atas Amalan Agama Dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam. Seminar Nasdeq, 8-9 Ogos 2006 Hotel Grand Season Kuala Lumpur. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama dibentangkan oleh En. Jamaluddin Ramli, Fakulti Pendidikan.

15.    Persepsi Guru Terhadap Profesion Perguruan Masa Kini. 6-8 September, Education for the Underpriviledge, Annual Conference on Teacher Education 2006, Universiti Malaysia Sabah. Kebangsaan. Abdul Rahim Hamdan.

16.    Tahap Minat, Pengetahuan Dan Kemahiran, Latihan Guru Dan Beban Tugas Guru Program Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Daerah  Pontian, Johor. 6-8 September,Education for the Underpriviledge, Annual Conference on Teacher Education 2006, Universiti Malaysia Sabah. Kebangsaan. Presented by Abdul Rahim Hamdan.

17.    Permasalahan Guru Berkeluarga yang Melanjutkan Pelajaran Di Universiti. 6-8 September, Education for the Underpriviledge, Annual Conference on Teacher Education 2006, Universiti Malaysia Sabah. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama dibentangkan oleh En. Ahmad Johari Sihes, Fakulti Pendidikan.

18.    Bimbingan Guru Pelatih Terhadap Guru Pelatih Dalam Latihan Mengajar. 6-8 September, Education for the Underpriviledge, Annual Conference on Teacher Education 2006, Universiti Malaysia Sabah. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama dibentangkan oleh En. Ahmad Johari Sihes, Fakulti Pendidikan.

19.    Kertas Kerja Institusi: Pelajar Berisiko: Langkah Penambahbaikan Pro Aktif.  6-8 September, Education for the Underpriviledge, Annual Conference on Teacher Education 2006, Universiti Malaysia Sabah. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama dibentangkan oleh Dr. Zainuddin Abu Bakar, Fakulti Pendidikan.

20.    Enhancing Undergraduate Employability Through UTM Degree ++ Programme. 10-14 Mac 2007, 2nd International Engineering Convention: Globalization In Growing Economies- Building Capacity, Jeddah. Antarabangsa. Presented by Abdul Rahim Hamdan.

21.    Nationalisme Amongst Government and Private Schools Students in Malaysia. 20-21 November 2007 Seminar Kebangsaan Sains Sosial: Sains Sosial teras Pembangunan Modal Insan, UPM. Hotel Legend Kuala Lumpur. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama Prof Madya Dr. Mohamad Najib dan dibentangkan oleh Tn. Hj. Zainuddin Hassan, Fakulti Pendidikan.

22.    Self-regulated learning and Academic Performance Amongst UTM Undergraduates. 26-28 November 2007. International Conference on Life Long Learning UKM. Antarabangsa.Presented by Abdul Rahim Hamdan dan Azlina Kosnin.

23.    Pengkelasan dan Keseragaman Antara Pernyataan Hasil Pembelajaran Kursus dan Item soalan Peperiksaan Akhir Berdasarkan Aras Kognitif Taksonomi Bloom Di UTM. 28-29 November 2007 Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM 2007, Hotel New York, Johor Bahru. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama dibentangkan oleh PM Dr Mohamed Najib Abdul Ghafar.

24.    Gaya Pembelajaran, Kemahiran Generik dan Motivasi pelajar Merentasi Bidang Sains Tulen, kejurruteraan dan Sains Sosial Di UTM. 12-14 Disember 2007 Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07) UPM di Hotel  Palace of the Golden Horses Selangor. Kebangsaan. Kertas Kerja Bersama dibentangkan oleh Dr Azlina Kosnin.

25.    Tahap Penguasaan Guru Dalam Melaksanakan Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) Sains Menengah Rendah. 10-12 Oktober 2008, Seminar Sains dan Matematik. Fakulti Pendidikan, UTM.

26.    Kursus Profesionalisma dan Peningkatan Kompetensi Guru di Tiga Buah Sekolah Teknik Johor Bahru. 25-27 November 2008, UPI-UPSI International Conference. UPSI Tanjung Malim.

27.    Taksonomi Gaya Pembelajaran dan Tingkat Motivasi Pelajar Dewasa (PKPGB) di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. 25-27 November 2008  UPI-UPSI International Conference. UPSI Tanjung Malim.

28.    Literasi Pentaksiran: Satu Akauntabiliti. 25-27 November2008  UPI-UPSI International Conference. UPSI Tanjung Malim.

29.    Kecerdasan Emosi dan Gaya Kepimpinan Kepimpinan Guru-guru Kanan Sekolah Rendah Kebangsaan.  2-3 Disember 2008, Persidangan Pengurusan Pendidikan Peringkat Kebangsaan(Naticome 2008) Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur.

30.    Teaching Competency Testing Among Malaysian Social School Teachers. 8-9 Disember 2009; International Conference On University Education (INCUE 2009). UiTM, Shah Alam

31.    Perspektif Sejarah Dalam Pembangunan Nilai Patriotisme Satu Malaysia.22-24 Disember 2009; Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru(JPPG 2009), UPSI Tanjung Malim.

32.    Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum Oleh Guru-Guru Sekolah Menengah.2-3 Ogos 2010: Prosiding Seminar Majlis Dekan IPTA 2010 UITM Shah Alam.  Abdul Rahim Hamdan, Mohamad Najib Ghaffar, Ahmad Johari Sihes.

33.    High-Stakes Testing in Malaysia.2-3 Ogos 2010: Prosiding Seminar Majlis Dekan IPTA 2010 UITM Shah Alam.  Abdul Rahim Hamdan, Mohamad Najib Ghaffar, Ahmad Johari Sihes and Abdul Halim Marjunid.

34.    Ciri-ciri Pengajaran Pensyarah Yang Baik Daripada Persepsi Pelajar Di Universiti Teknologi Malaysia.2-3 Ogos 2010: Prosiding Seminar Majlis Dekan IPTA 2010 UITM Shah Alam.  Ahmad Johari Sihes dan Abdul Rahim Hamdan.

35.    Fostering Inter Group Contacts Among Multiracial Students In Utm. 19-20 Oktober  2010, Proceeding International Conference on Learner Diversity ICELD 2010 UKM, Bangi. Abdul Rahim Hamdan, Mohd Najib Ghafar and Anis Ayuni.

36.    Kesilapan  Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Tahun Lima. 19-20 Oktober  2010, Proceeding International Conference on Learner Diversity ICELD 2010 UKM, Bangi. Ahmad Johari Sihes, Abdul Rahim Hamdan dan Rohana Wahab.

37.    Learners’ Motivation and Learning Strategies in English Foreign Language(EFL) 27-28 ) Oktober 2010: Proceeding Edupres 2010, Education Postgraduate Research Seminar. Faculty of Education UTM. Karim Mattarima and Abdul Rahim Hamdan.

38.    Abdul Rahim Hamdan, Karim Mattarima (2011) Understandimg Students’ Learning Strategies as an Input Context to Design English Classroom Activities. International Conference on Teaching and Learning Education 2011(ICTLE) 20-21 Jun 2011, Universiti Tanaga Malaysia(Uniten) Putrajaya,  Kuala Lumpur.

39.    Abdul Rahim Hamdan, Mohd Najib Ghaffar, Sarimah Ismail dan Nur Qistina (2011) Amalan Pemakanan dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Seminar Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2011 Universiti Putra Malaysia.

40.    Abdul Rahim Hamdan dan Muhammad Khairul Anuar(2012)Pengetahuan, Kesedian dan Teknik Pengajaran Guru dalam Kelas Inklusif.Seminar Internasional Pasca Siswazah Pendidikan Khas UKM-UPI Siri II 2012. 28 Januari 2012 UKM

41.    Abdul Rahim Hamdan dan Habsah Jantan (2012) Amalan Main Dramatik Dalam Kalangan Guru Pra Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia: Satu kajian Kes. Makasar Research International Seminar (MRIS) 16-17 Februari 2012. Makasar Sulawesi Selatan.

42.    Abdul Rahim Hamdan dan Zaifuddin (2012)The Use Contex, Input, Process and Product(CIPP) Evaluation Model As An Curriculum Evaluation. Makasar Research International Seminar (MRIS) 16-17 Februari 2012. Makasar Sulawesi Selatan.

43.    Abdul Rahim hamdan dan Hussain Dikun (2012) Orientasi Kurikulum dan Konsepsi Pengajran Guru Dalam KTSP SMA Kota Makasar. Makasar Research International Seminar (MRIS) 16-17 Februari 2012. Makasar Sulawesi Selatan.

44.    Abdul Rahim Hamdan and Karim Mattarima (2012) Flexible-Differentiateed Instruction in Heterogeneous Classrooms as a Destination of Congruent Curriculum. 2012 International Conference on Education and Management Innovation(ICEMI 2012) Singapore. February 26-28 Singapore.

45.    Abdul Rahim Hamdan, Mohamad Najib Ghaffar, Ahmad Johari Sihes, Zainuddin Hassan, Nani Herlin and Mahani Mokhtar(2012). The Implementation of Hidden Curriculum in Secondary School.The 1st International Seminar on Quality And Affordable Education(ISQAE 2012) Jakarta, 22-23 May 2012, Grand Sahid Hotel Jakarta.

46.    Zainuddin Hassan, Abdul Rahim Hamdan, Mohamad Najib Ghaffar, and Mahani Mokhtar(2012). Human Capital Development With First Class Mentality among Faculty of Education Student.The 1st International Seminar on Quality And Affordable Education(ISQAE 2012) Jakarta, 22-23 May 2012, Grand Sahid Hotel Jakarta.

47.    Zainudin Hassan, Dr.Mohd. Najib Abdul Ghaffar, Prof. Dr.Abdul Rahim Hamdan, Assoc. Prof. Dr.Mahani Mokhtar, Dr Social Change Among Students In Faculty Of Education: Case Study In Malaysia University. CESA 2012

8th Biennial Conference of The Comparative Education Society Of Asia 8 -11 Julai 2012. Bangkok, Thailand.

48.    Abdul Rahim hamdan dan Chia LaiLai , Pengajaran Efektif dan Kerangka untuk Pengajaran. Seminar Majlis Dekan-dekan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012.